Artikel 1. Definities

 • De ondernemer: NHC|Y.I.N. Sneek en haar docenten;
 • De consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot yoga activiteiten;
 • Yoga: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst;
 • De overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de consument ter zake van YIN yoga.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende yoga, die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

 

Artikel 3. Het aanbod

 1. Het aanbod van de ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht;
 2. Het aanbod omvat ten minste:
  • De vermelding van de mogelijkheid om de yogaruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
  • De bedenktijd, zoals bedoeld in Artikel 5;
  • De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • De wijze van betaling en de betalingstermijn;
   De periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn.
  • Het (huishoudelijk) reglement
 3. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

Artikel 5. Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van twee week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Indien de consument in deze twee weken deelneemt aan yogalessen/workshops vervalt dit herroepingsrecht.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging

 1. De ondernemer biedt de consument de keuze uit verschillende “rittenkaarten”.
 2. Deze rittenkaarten hebben hun eigen aantal ritten en een houdbaarheidsdatum.
 3. Tussentijdse opzegging door de consument is niet mogelijk.
 4. Als door een onverwacht voorval de consument niet is staat is geweest de rittenkaart, gedurende de officiële houdbaarheidsdatum, volledig of enigszins te gebruiken. Dan is de mogelijkheid daar om de houdbaarheidsdatum van de rittenkaarten kosteloos te verlengen.
 5. Indien de ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan worden de resterende ritten uitgerekend. Het resterende bedrag per rit wordt in dat geval terugbetaald.

 

Artikel 7. Ziekte en vakantie

Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in Lid 2 Artikel 6, bestaat er voor de consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de yoga activiteiten als gevolg van zwangerschap, een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de rittenkaart aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra kosten in rekening worden gebracht.

 

 

 

Artikel 8. Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit Lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in Lid 3.

 

Artikel 9. Workshops deelname en annulering

 1. Een deelnemer kan deelnemen aan een Workshop nadat deze zich vooraf bij NHC|Y.I.N. Sneek heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de prijs heeft betaald. Inschrijving geschiedt via de website. 
 2. Een deelnemer is gegarandeerd van een plek na het ontvangen van de bevestigingsmail.
 3. Een geboekte workshop kan de consument tot 3 weken voor aanvang kosteloos annuleren. Daarna bedraagt annuleren 50% van het workshopstarief. Annuleert de consument binnen 1 week voor aanvang van de workshop, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

 

 

Artikel 10. Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. De ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van consumenten.

 

 

Artikel 11. Verplichtingen van de consument

 1. De consument houdt zich aan de door de ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De consument dient een medische contra-indicatie voor yoga te melden aan de ondernemer.
 3. De consument dient de aanwijzingen van de ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
 4. De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer mede te delen.

 

 

Artikel 12. Tussentijdse wijzigingen

 

 1. De ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in Lid 1, ten nadelen van de consument heeft de consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om de rittenkaart zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde rittenkaartgeld terugbetaald.

 

Artikel 13. Betaling

 1. De verschuldigde rittenkaart gelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex Artikel 6:96 Lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de ondernemer bevoegd om de consument de toegang tot de yogafaciliteiten te weigeren.
 4. Indien de consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.